Algemene Gebruiks- en Leveringsvoorwaarden

Deze Overeenkomst is tussen u, de Gebruiker, en Vintage Cash Cow, de rechtspersoonlijkheid; de Gebruiker aanvaard dit. U dient de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden voordat u de Website gebruikt. Ook uw toekomstig gebruik van de website is onder de voorwaarde dat u de eisen van de overeenkomst accepteert en hieraan voldoet.

1.Definities

In deze overeenkomst (de “Overeenkomst”), hebben de woorden hieronder de volgende betekenis:

Kantooruren” betekent 10.00 uur tot 18.00 uur maandag – vrijdag, behalve op feestdagen in het Verenigd Koninkrijk, en andere dagen waarop banken in Londen gesloten zijn.

Contract” betekent een verkoopovereenkomst voor de verkoop van een Groep objecten door een Gebruiker aan Vintage Cash Cow. Dit contract resulteert uit de aanbieding van de Gebruiker om een Groep Objecten te verkopen voor de prijs die vastgesteld is in een geldige door Vintage Cash Cow verstrekte Taxatie met betrekking tot die Groep objecten en uit de aanvaarding door Vintage Cash Cow van die aanbieding van de Gebruiker.

Taxeren” betekent het uitvoeren van een beoordeling van een Groep objecten door Vintage Cash Cow. Deze beoordeling zal rekening houden met de staat en vermoedelijke marktwaarde van die objecten. Deze beoordeling kan tot het volgende leiden; een prijs die Vintage Cash Cow bereid is de Gebruiker te betalen voor die Groep objecten, of de Afwijzing van die Groep objecten. Termen als “Taxatie” dienen op dezelfde manier geïnterpreteerd te worden.

Groep objecten” betekent een meervoud objecten uit de soorten die in clausule 1 bepaald zijn, die u ons wenst te verkopen in overeenstemming met deze Overeenkomst.

“Afwijzen” betekent de beslissing door Vintage Cash Cow om een regeling voor de koop van een Groep objecten van u te weigeren; door het uitvoeren van een Taxatie van die objecten te weigeren, het weigeren een prijs voor die objecten te verstrekken naar aanleiding van een Taxatie, of om andere redenen vastgesteld in deze overeenkomst. Termen als “Afwijzing” en “Af te wijzen“ dienen op dezelfde manier geïnterpreteerd worden.

“Vintage Cash Cow” of “wij/ons/onze

betekent Vintage Trading Solutions Ltd, een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf met handelsregisternummer 03862799;

Website” betekent vintagecashcow.nl en omvat ook elke andere webdiensten of mobiele applicaties waarmee u uw Objecten aan ons kunt verkopen.

“Welkomstpakket” betekent het pakket dat via de post wordt verstuurd naar aanleiding van de inzending van een aanvraag op de vintagecashcow.nl Website. Een welkomstpakket bevat: een welkomstbrief, een brochure met instructies, 2x vooruitbetaalde verzendetiketten, 2x etiketten met afzendergegevens en sorteerzakjes

“Werkdag” een dag die niet op een Zaterdag, Zondag of, feestdag en andere dagen waarop banken in Londen gesloten zijn.

Gebruiker” betekent een gebruiker van de Website.

u/uw” betekent u, de persoon die de Website gebruikt en een Groep objecten naar ons toestuurt om door ons gekocht te worden of te worden gerecycled zoals bepaald in deze Overeenkomst.

2. Wij kunnen deze Overeenkomst eens in de zoveel tijd wijzigen (op basis van clausule 10.8). U gaat ermee akkoord om iedere keer dat u een Groep objecten naar ons toestuurt de voorwaarden van deze Overeenkomst na te kijken, om te verzekeren dat u bekend bent met de versie die op dat moment van kracht is.

2.1 De Website is ontwikkeld voor gebruik door particuliere consumenten, en niet door bedrijven, liefdadigheidsinstellingen, of andere vergelijkbare commerciële of niet-commerciële organisaties. U gaat ermee akkoord om de Website of de diensten die door de Website worden aangeboden niet voor handel, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen of soortgelijke organisaties te gebruiken.

2.2 Door de Website te betreden of gebruiken bevestigt u dat:

2.2.1 U een individuele consument bent die gerechtigd is een bindend contract aan te gaan.

2.2.2 U bent de rechtmatige eigenaar van alle objecten die u ons toestuurt, of u zult toestemming van de rechtmatige eigenaar vergaren om u vrijelijk te ontdoen van deze objecten.

2.2.3 U bent minstens 18 jaar oud of, als u onder de 18 bent, heeft u toestemming verkregen van een ouder of voogd om ons Object toe te sturen.

2.2.4 U bent in Nederland woonachtig.

2.3 Als wij door inspectie van de Objecten die u heeft ingestuurd vaststellen dat deze Objecten als gestolen of verloren zijn geregistreerd of gerapporteerd; of als wij vermoeden dat het Object dat u ons heeft toegestuurd een vervalsing is zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen, en de Objecten in quarantaine plaatsen terwijl wij de relevante autoriteiten contacteren.

2.4 U mag maar één account op onze Website aanmaken. U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om uw account onmiddellijk en zonder waarschuwing te verwijderen of op non-actief te stellen als wij vaststellen dat het account wordt gebruikt door een Gebruiker die van meer dan één account gebruikt maakt. In zulke gevallen behouden wij het recht om alle openstaande aanbiedingen om Objecten die zijn ontvangen van deze Gebruiker te kopen in te trekken, dit geldt voor openstaande aanbiedingen op ieder en elk account dat wij als door de Gebruiker gebruikt beschouwen.

1. Objecten die wij accepteren

1.1 Wij zullen Objecten die binnen de volgende categorieën vallen Taxeren (elk een ‘Categorie’ en samen de ‘Categorieën’):

1.1.1 Sieraden

1.1.2 Horloges, Klokken en & Uurwerken

1.1.3 Medailles & Militaria

1.1.4 Oude valuta

1.1.5 Verzilverde Objecten

1.1.6 Vergulde Objecten

1.1.7 Objecten uit de Vrijmetselarij

1.1.8 Speelgoed & Spellen

1.1.9 Schrijfwaren

1.1.10 Diversen

Wij hebben het recht om elk object dat wij ontvangen dat buiten deze categorieën valt te Taxeren. Als wij zulke objecten ontvangen, behouden wij het recht om ze als onderdeel van de Groep objecten die wij Taxeren te zien, of om ze als afzonderlijk te beschouwen en ze naar u terug te sturen.

2. Objecten die we niet accepteren

2.1 We zullen Objecten die binnen de volgende categorieën vallen niet Taxeren (elk een ‘Categorie’ en samen de ‘Categorieën’):

2.1.1 Aanstekers

2.1.2 Kleding

2.1.3 Meubilair

2.1.4 Porselein of Aardewerk

2.1.5 Glas of Krystalglas

3. Objecten naar ons toesturen

Er is één manier om een Groep objecten naar ons toe te sturen

3.1 Vooruitbetaalde verzendetiketten

3.1.1 Elk welkomstpakket bevat twee vooruitbetaalde verzendetiketten. Om uw Groep objecten in te sturen dient u een van deze etiketten op de doos met daarin uw Groep objecten te plakken, dit geldt als één “Pakket”. U stuurt ons een Pakket toe vanuit een van de in de welkomstbrief aangeduide afgiftepunten.

3.1.2 U gaat ermee akkoord dat Vintage Cash Cow het recht heeft limitaties te plaatsen op het type, de grootte en gewicht van de Objecten die u ons met de vooruitbetaalde verzendetiketten die door ons aan u verstrekt zijn wenst toe te sturen . Het gewicht mag niet meer dan 30 kg zijn. De grootte van het Pakket mag het absolute maximum van 3 meter lengte en omtrek in combinatie met een maximale lengte van 1 meter niet overschrijden. De berekening die wij hiervoor hanteren is diepte x twee plus hoogte x twee plus eenmaal de lengte. Als u dus een doos heeft die 33cm x 44cm x 50cm is, is dat geen probleem omdat de lengte onder de 1 m is en het totale rechthoekige blok onder 3 m is per de volgende berekening: 33 cm x 2 (66 cm) + 44 cm x 2 (88 cm) + 50 cm = 204 cm. 204 cm is onder 300 cm, ofwel 3 m, en dus onder het maximum.

3.1.3 Vintage Cash Cow biedt een claimproces voor Pakketten die tijdens het vervoer kwijt zijn geraakt.

3.1.4 Vintage Cash Cow is niet aansprakelijk voor Objecten die tijdens een verzending zijn beschadigd ten gevolge van onvoldoende inpakking en/of ondeugdelijk inpakken, of Objecten die verzonden zijn in overtreding van onze aanwijzingen. Zorg er alstublieft voor dat u alle Objecten die u ons toestuurt zo zorgvuldig mogelijk inpakt omdat wij Objecten Taxeren op basis van de staat waarin ze arriveren.

3.1.5 Elk Pakket is tot een waarde van €300 verzekerd. Als u denkt dat de Groep objecten die u in een Pakket wilt insturen meer waard is dan €300, neem dan alstublieft contact met ons op om te bespreken hoe u dit pakket het beste aan ons kunt leveren, voordat u het verstuurt in overeenstemming met clausule 3.1.1. Vintage Cash Cow is niet aansprakelijk voor geleden schade indien u besluit een Groep objecten met een hogere waarde dan €300 in één Pakket naar ons toe te sturen zonder voorafgaand contact met ons te hebben opgenomen.

3.1.6 Alle Pakketten worden onder cameratoezicht ontzegeld. In het geval van een geschil zullen de camerabeelden worden herzien .

4. Taxaties

4.1 Na bevestiging van de aankomst van uw Groep objecten, zullen we ze binnen 3 dagen taxeren, en u via een e-mail en SMS op de hoogte brengen van de uitkomst.

4.2 Iedere Taxatie is 14 dagen geldig. Op elk moment tijdens deze periode kunt u ons op de hoogte brengen, via de telefoon, SMS of e-mail; om te melden dat u de Taxatie wenst te aanvaarden.

4.3 Als u op deze manier uw Taxatie aanvaardt, biedt u aan om een bindende juridische overeenkomst, met betrekking tot de Groep objecten die in de Taxatie zijn opgenomen, tussen u en Vintage Cash Cow aan te gaan. Wanneer u ons bod op uw Groep objecten accepteert, worden alle eigendomsrechten van deze objecten aan Vintage Cash Cow overgedragen en krijgt u het bedrag dat is vastgesteld in de bijbehorende Taxatie hiervoor terug.

4.4 Als u het niet eens bent met een Taxatie van uw Objecten, kunt u die Taxatie weigeren via onze Website. Als u dit doet, zullen uw Objecten als Afgewezen beschouwd worden in overeenstemming met clausule 5.

4.5 Beiden het eigendomsrecht op, en aansprakelijkheid voor, objecten worden niet aan Vintage Cash Cow overgedragen totdat een verkoopovereenkomst in overeenstemming met clausule 4.3 is afgesloten. U accepteert dat u aansprakelijk blijft voor het verlies van, of schade aan, Objecten totdat een Overeenkomst is gesloten.

4.6 Betaling voor een Groep objecten zal door de Vintage Cash Cow voldaan worden in overeenstemming met clausule 8.

5 Afwijzing van Objecten

5.1 Vintage Cash Cow behoudt het recht om elk Object om welke reden dan ook af te wijzen en is niet verplicht een reden of rechtvaardiging aan u, of andere gebruikers van de Website, te geven voor een Afwijzing.

5.2 Als Vintage Cash Cow na ontvangst van uw Objecten deze Objecten niet wenst te taxeren, of na het voltooien van een Taxatie uw Objecten om welke reden dan ook niet wenst te kopen, zullen wij u via e-mail melden dat uw Objecten zijn Afgewezen. Ook als wij uw Objecten niet binnen 7 dagen na de bevestiging van het ontvangst van die Objecten Taxeren, worden ze als Afgewezen beschouwd.

5.3 Als een Groep objecten die u naar ons toegestuurd heeft Afgewezen wordt, wordt de Afwijzing via e-mail gemeld en worden de objecten teruggestuurd naar het adres dat in uw account opgenomen is.

5.4 Wanneer Vintage Cash Cow een Groep objecten van een individu ontvangt hebben wij het recht om er voor te kiezen bepaalde Objecten te Taxeren en anderen Af te wijzen. Wanneer dit het geval is en de gebruiker die de Groep objecten heeft ingezonden die Taxatie aanvaardt, gaat de gebruiker een Verkoopovereenkomst met Vintage Cash Cow aan voor de getaxeerde Objecten en zal Vintage Cash Cow Afgewezen Objecten retourneren en de retourneringskosten betalen.

6 Uw opzegrechten

6.1 U heeft het wettelijk recht om ieder contract dat u met ons aangaat binnen 14 dagen na het aangaan van dat contract met ons op elk moment, zonder het geven van een reden op te zeggen. Dit wordt de “Opzegtermijn” genoemd. Maar, houd er rekening mee dat de Opzegtermijn onmiddellijk ten einde komt wanneer wij u diensten beginnen te verlenen. Als gevolg hiervan, vervalt uw recht om elk contract dat u met Vintage Cash Cow voor de verkoop van een Groep objecten aangaat onmiddellijk op het punt dat Vintage Cash Cow de betaling voor de verkoop van deze Groep objecten aan u overmaakt. Als u na het inzenden van een Groep objecten naar Vintage Cash Cow die objecten besluit niet te willen laten taxeren, dient u dit ons uitzonderlijk schriftelijk te melden. Als gevolg van deze melding zullen uw Objecten op de gebruikelijke manier door Vintage Cash Cow worden Afgewezen.

6.2 Als u wenst om van uw opzegrecht gebruik te maken, neemt u dan alstublieft schriftelijk binnen de Opzegtermijn contact met ons op via hallo@vintagecashcow.nl om dit kenbaar te maken.

7 Beperkingen

7.1 Het is niet toegestaan om Objecten die illegaal zijn om per post te verzenden of te verkopen; Objecten die illegaal zijn om voor onze gekozen koeriersdienst te vervoeren; of Objecten waarvan wij vermoeden dat het onwettelijk is om deze te kopen en opslaan (inclusief, zonder beperking, vervalste of gestolen goederen, vuurwapens en andere offensieve wapens, of gevaarlijke chemicaliën) naar ons toe te sturen. U aanvaardt in het geval dat u deze clausule overtreedt, het volgende:

7.18.1 Vintage Cash Cow heeft het recht om met zulke ontvangen soorten objecten naar eigen inzicht om te gaan (inclusief melding en afgifte van de objecten in kwestie aan de autoriteiten zonder u daarvan op de hoogte te brengen) en wij hebben het recht soortgelijke handelingen volledig aan de relevante autoriteiten te melden. Vintage Cash Cow hanteert een nultolerantiebeleid op gebied van gestolen goederen en zal alle objecten waarvan wij vermoeden dat ze gestolen zijn aan de politie melden.

7.2 U dient ons geen Objecten toe te sturen die niet voor een Taxatie bestemd zijn. Vintage Cash Cow biedt geen opslag of andere diensten met betrekking tot Objecten, en behoud het recht om kosten in rekening te brengen voor het schenden van deze clausule.

7.3 U stemt in om Vintage Cash Cow schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle gevallen van schade of verlies als gevolg van het schenden van clausules 7.1 en 8.2, inclusief, maar niet beperkt tot, kosten die Vintage Cash Cow maakt als gevolg van de schending van onze wettelijke verplichtingen die zijn veroorzaakt door het ontvangst van een illegaal Object van u.

7.4 U aanvaardt dat Vintage Cash Cow, ons personeel en partners, op geen enkele wijze verantwoording tegenover u hebben met betrekking tot verlies of schade die u oploopt of eventuele strafrechtelijke vervolging als gevolg van het schenden van clausules 7.1 of 8.2.

8 Betalingen aan gebruikers

8.1 Betalingen aan gebruikers die een Contract aangaan worden via bankoverschrijving voldaan. De keuze van betaalmethode wordt door de gebruiker gemaakt en zal worden aangegeven in het relevante formulier dat samen met de Groep objecten is ingestuurd, tenzij dit op de Website of in een andere melding van Vintage Cash Cow aan u anders vermeld is.

8.2 Als u een Contract met Vintage Cash Cow aangaat voldoen wij betaling aan u op de volgende wijzen:

8.2.1 Door een bankoverschrijving aan u binnen 48 uur na het aangaan van een Contract, gebruikmakend van de gegevens die u via de Website met ons gedeeld heeft.

In ieder geval zal Vintage Cash Cow u op de hoogte brengen van de door ons gebruikte betaalmethode en zullen wij het u melden wanneer een overschrijving goedgekeurd is.

8.3 Bankoverschrijvingen kunnen twee dagen na goedkeuring duren, en u dient er rekening mee te houden dat veel banken betalingen niet tijdens weekeinden en feestdagen verwerken. Als het langer dan dit duurt voordat een bankoverschrijving van ons bij u op de rekening staat, neem dan alstublieft direct contact op met Vintage Cash Cow zodat wij actie kunnen ondernemen om dit te rectificeren.

8.6 Vintage Cash Cow is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de door u aan ons verstrekte betalingsgegevens. Het is uitsluitend uw persoonlijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat u de correcte adres- en/of betalingsgegevens op de Website invoert en dat deze gegevens ten allen tijde actueel zijn. Vintage Cash Cow is niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolgen van een betaling die naar een onjuiste rekening of fout adres verstuurd of overgeschreven is; of als er vertraging van betaling is als gevolg van een door u gemaakte fout.

8.7 Alle aangegeven betalingstermijnen zijn onderhevig aan verandering, vooral in tijden van drukte en tijdens feestperioden, en wij zijn niet niet aansprakelijk voor verlies dat u oploopt ten gevolge van een betaling buiten de in deze Overeenkomst aangegeven betalingstermijnen.

8.8 Alle betalingen zijn inclusief btw, het is uitsluitend uw persoonlijke verantwoordelijkheid om relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen en hiervoor te vergoeden.

9 Aansprakelijkheid

9.1 In zoverre dat Vintage Cash Cow door u aansprakelijk is voor contractbreuk, nalatigheid of andere aansprakelijkheden resulterend uit deze Overeenkomst, is onze aansprakelijkheid gelimiteerd tot £300 per Groep objecten betrokken bij deze claim, en in ieder geval zal de totale aansprakelijkheid in claims ten gevolge van deze Overeenkomst ten allen tijden tot £1,500 gelimiteerd zijn.

9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor speciale indirecte, bijkomende, incidentele of navolgende schade of verlies; en wij zijn niet aansprakelijk voor winstderving, inkomstenverlies, verlies van verwachte besparingen of verlies van het gebruiksgenot van kapitaal.

Alle vorderingen voor ontbrekende of beschadigde objecten MOETEN bij ons ingediend worden binnen 30 dagen nadat het pakket is opgestuurd - of u nu uw pakket naar ons verzendt of Vintage Cash Cow het naar u terugstuurt.

9.3 Deze Overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid voor het volgende niet:

9.3.1 door onze nalatigheid veroorzaakte dood of persoonlijk letsel;

9.3.2 fraude or frauduleuze voorstelling; of

9.3.3 iedere andere kwestie waarin het illegaal is voor ons om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of in te perken.

9.4 Deze overeenkomst beïnvloedt uw wettelijke rechten niet.

10 Algemeen

10.1 Elke melding van u aan ons dient aan hallo@vintagecashcow.nl te worden geadresseerd. Wij kunnen u meldingen zenden naar het postadres dat u ons bij het plaatsen van een order geeft, of naar het contact e-mailadres dat u via de Website met ons heeft gedeeld. Meldingen worden gezien als ontvangen op de dag dat ze op het hierboven genoemde adres zijn achtergelaten in het geval dat ze persoonlijk bezorgd zijn; op de dag dat ze ontvangen zijn in het geval dat ze via de post zijn verzonden; of op de dag dat ze zijn verzonden per e-mail.

10.2 U kunt deze Overeenkomst, en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien, niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

10.3 Wij kunnen deze overeenkomst, en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien, op elk moment overdragen zonder u hierover te informeren.

10.4 Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk, voor het niet nakomen, of vertraagd nakomen, van onze verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of een Contract veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloed (beiden “Overmachtsituaties”).

10.5 De plicht om te voldoen aan deze Overeenkomst, of relevante Contracten, zal, als tijdens een Overmachtsituatie onze verantwoordelijkheden onmogelijk te voldoen zijn, worden geschorst, en de tijdsperiode waarin wij onze plichten onder de Overeenkomst of het Contract na moeten komen worden verlengd. Als de Overmachtsituatie langer dan een maand duurt, kunt u of kunnen wij deze Overeenkomst of een betrokken Contract 7 dagen van tevoren schriftelijk nietig verklaren.

10.6 Het nalaten van een van de betrokken partijen om de rechten in deze Overeenkomst uit te oefenen is geen vrijstelling van plichten en ontheft de andere partij niet om aan hun plichten te voldoen. Ontheffing van één van de plichten omschreven in deze Overeenkomst biedt geen vrijstelling van verdere plichten. Ontheffingen van plichten in deze Overeenkomst zullen niet van kracht zijn, tenzij deze als een ontheffing is aangeduid en schriftelijk met de andere partij is gedeeld.

10.7 Als een bevoegde autoriteit besluit dat een voorwaarde van of een bepaling in deze Overeenkomst niet van toepassing is, wordt deze voorwaarde of bepaling verwijderd en blijven de overgebleven voorwaarden en bepaling van kracht.

10.8 Wij behouden het recht om deze Overeenkomst eens in de zoveel tijd te herzien in lijn met veranderingen in onze handelspraktijken, veranderingen in marktomstandigheden die invloed op ons bedrijf hebben, veranderingen op technologisch gebied, veranderingen in betaalmethoden, veranderingen van relevante wetten en voorschriften, en veranderingen in het vermogen van ons systeem. U bent gebonden aan de Overeenkomst die van kracht is op het moment dat u een order bij ons plaatst. Wanneer wij veranderingen aan deze overeenkomst maken, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via een e-mail naar het e-mailadres dat u ons via de website heeft verstrekt.

10.9 Een persoon die niet betrokken is bij deze Overeenkomst heeft geen rechten met betrekking tot deze Overeenkomst.

10.10 Deze Overeenkomst valt onder de wetgeving van Engeland en Wales, en de betrokken partijen accepteren dat vorderingen die hieruit, of de inhoud hiervan, voortvloeien exclusief onder de bevoegdheid van het gerechtshof van Engeland en Wales vallen.

Iets te vragen?